Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
Slideshow Image 7
Slideshow Image 8
Slideshow Image 9
Slideshow Image 10

Üçüncü Sınıf Dersleri

Zorunlu Dersler

SİBU 311 Siyasi Tarih I
Fransız Devrimi`nden Birinci Dünya Savaşı`na kadar uzanan dönemde dünya tarihinde meydana gelen önemli siyasal gelişmeler ve bu bağlamda devletlerarası ilişkiler dersin kapsamını oluşturur.

SİBU 312 Siyasi Tarih II
SİBU 311 Siyasi Tarih I dersinin devamıdır. Dersin amacı öğrencilere, Birinci Dünya Savaşı`ndan 1990`a kadar uzanan dönemde dünya tarihinde meydana gelen gelişmeleri devletlerarası ilişkiler merkez nokta alınarak aktarmaktır.

SİBU 313 Türkiye Siyasi Tarihi I
Dersin amacı, öğrencilere Türk siyasal hayatı hakkında kapsamlı bilgi vermektir. Dersin kapsamı 1923-1960 arasındaki dönem ile sınırlı tutulmakla birlikte, Osmanlı geçmişi, kopuş ve devamlılık tartışmalarını irdelemek amacıyla Osmanlı-Türk tarihindeki belirli köşe taşlarına referansla dahil edilir. Ders boyunca Türk siyasal hayatındaki gelişmeler modernleşme projesi ve/veya süreci açısından da incelenir.

SİBU 314 Türkiye Siyasi Tarihi II
SİBU 313 Türkiye Siyasi Tarihi I dersinin devamıdır. Türk siyasal hayatında 1960`dan itibaren günümüze kadar meydana gelen gelişmeler dersin kapsamını oluşturur. Dersin arka planını SİBU 313 dersinin konuları oluşturur. Dersin temel sorusu son otuz yıla odaklanarak Türk siyasetinin evrilişinde bir gelenek saptanıp saptanamayacağıdır. Bu açıdan Türkiye`de toplum, devlet, siyasal partiler, siyasal ideolojiler, anayasalar ve asker üzerine olan gözlemler tarihsel bir bakış açısı ile dersin merkezine oturtulur.

SİBU 315 Uluslararası İlişkiler II
SİBU 214 Uluslararası İlişkiler I dersinin devamıdır. Dersin amacı öğrencilerin uluslararası sistemdeki güncel gelişmeleri SİBU 214 dersinden elde ettikleri birikimle ilişkilendirebilmelerini sağlamaktır. Devletlerin iç ve dış politikaları arasındaki ilintinin uluslararası düzeydeki yansımaları dersin konuları arasındadır.

SİBU 316 Uluslararası İlişkiler Teorileri
Bu dersin amacı, Uluslararası İlişkiler disiplinindeki geleneksel ve çağdaş teorik yaklaşımlar konusunda bilgi vermek ve teorik perspektiflerin akademik çalışmalara katkıları konusunda değerlendirmelerde bulunmaktır. Teoriye neden gerek duyulduğu, teorinin disipline katkılarının neler olduğu, geçmişten bugüne hangi teorilerin etkili olduğu ve Soğuk Savaş`ın sona ermesinin teorisyenlerin çalışmalarını nasıl etkilediği incelenecek konular arasındadır.

SİBU 321 Karşılaştırmalı Politika I
Dersin amacı öğrencinin, toplumların iktisadi, siyasal ve askerî yapılarının analizinde karşılaştırmalı bakış açısı geliştirmesini sağlamaktır. Parlamenter sistemler ve başkanlık sistemleri, demokrasinin değişik görünümleri, ülke bazında devrimler ve toplumsal hareketler dersin konuları arasındadır.

SİBU 322 Karşılaştırmalı Politika II
SİBU 321 Karşılaştırmalı Politika I dersinin devamıdır. Dersin amacı öğrenciyi, SİBU 321 dersinde sağlanan birikimle karşılaştırmalı bölge çalışmalarına yöneltmektir. Bu açıdan dersin merkezinde araştırma projeleri yer alır.

Seçmeli Dersler

SİBU 303 Sosyal Teori
Dersin amacı, orijinal Durkheim, Marx ve Weber okumaları üzerinden modern toplum ve siyaset kuramının temellerinin kavranmasıdır.

SİBU 304 Uluslararası Örgütler
Dersin amacı, öğrencilere uluslararası sistemin örgütsel işleyişini tanıtmaktır. Uluslararası örgütlere kurumsal açıdan yaklaşmak yerine uluslararası platformda normların yapılandırılması, uluslararası aktörlerin birbirleri ile olan ilişkileri dersin kapsamını oluşturur.

SİBU 305 Dış Politika Analizi
Diplomaside kararların alınma ve uygulanma süreçlerinin, bu süreçler üzerinde etkisi olan iç ve dış unsurların incelenmesi dersin konusunu oluşturur.

SİBU 306 Çevre Politikaları
Uluslararası çevre politikaları çalışmalarında önemli kuramsal ve pratik konular tarihsel bir perspektifle tartışılır. Çevre sorunlarını uluslararası ilişkiler çerçevesine oturtmak, çevre politikalarında etkin aktörleri, kurumları, belirli çevre sorunlarına yönelik güncel çözüm önerilerini ve etkin kurumların yaratılması çabalarını eleştirel bir bakış açısıyla incelemek dersin amaçları arasındadır.

SİBU 308 Türkiye'nin Toplumsal Yapısı
Sosyolojiye Giriş ve Siyaset Sosyolojisinde edinilen bilgiler, eleştirel ve karşılaştırmalı yaklaşımdan hareketle Türkiye`nin toplumsal yapısının incelenmesi dersin kapsamını oluşturur.

SİBU 309 Avrupa Birliği
Avrupa Birliği`nin oluşum ve gelişim süreci siyasal ve iktisadî boyutları ile incelenir. Avrupalı kimliği ve Avrupa Birliği-Türkiye ilişkileri dersin konuları arasındadır.

SİBU 310 Türkiye-Avrupa Birliği Bütünleşmesi
Bu derste Türkiye`nin Avrupa Birliği (AB) ile bütünleşme süreci incelenecektir. Türkiye - AB ilişkilerinin, tarihsel, siyasal, kültürel, ekonomik ve sosyal yönleri dersin konuları arasındadır. Ayrıca Türkiye - Avrupa-Birliği bütünleşmesinin sınırları ve olanakları incelenecektir.

SİBU 317 Uluslararası Hukuk I
Uluslararası hukukun doğası, bağlayıcılığı ve işleyişi, devletler özel hukukunun ilkeleri dersin konuları arasındadır.

SİBU 318 Uluslararası Hukuk II
Uluslararası hukukun doğası, bağlayıcılığı ve işleyişi, devletler özel hukukunun ilkeleri dersin konuları arasındadır.

SİBU 320 Türkiye'de Sivil Toplum ve Demokrasi
Bu ders Türkiye'de sivil toplum kuruluşlarının gelişimini eleştirel bir şekilde değerlendirmek amacıyla tasarlanmıştır. Ders üç alt bölümden oluşmaktadır. İlk alt bölümde (2. ve 4. haftalar) sivil toplumun tarihsel gelişimi ve demokrasi ile ilişkisi ele alınacaktır. İkinci alt bölümde (4. ve 10. haftalar) Türkiye`de sivil toplumun kavramsal ve pratik düzeyde gelişimi ele alınacaktır. Üçüncü alt bölümde ise öğrenciler dönem başından itibaren gönüllü olarak katıldıkları sivil toplum kuruluşları hakkında hazırladıkları raporları sunacaklardır.

SİBU 324 Siyasal İdeolojiler
Onsekizinci yüzyıldan itibaren gündemde olan siyasal ideolojiler olarak liberalizm, muhafazakârlık, komünizm, sosyal demokrasi, milliyetçilik dersin konularını oluşturur.

SİBU 325 Politika Süreci ve Analizi
Bu ders, uluslararası ilişkiler, kamu yönetimi ve yerel yönetimler alanlarında politika döngüsünü ve bu döngünün çeşitli aşamalarını çözümlemek için gerekli teknik ve yöntemlerini öğrencilere tanıtmayı hedeflemektedir. Bu bağlamda öncelikli olarak politikaların nasıl belirlendiği ve şekillendirildiği ve bu süreçte ortaya çıkan iktidar ilişkileri üzerinde durulacaktır. Politikaların analizi, uygulanması ve değerlendirilmesinde farklı yöntem ve yaklaşımlar sunulacaktır. Belirlenen politikaların uygulama sürecinde nasıl ve neden değiştikleri, farklı örgüt yapılarının ve toplumsal güçlerin uygulamayı hangi yöntemlerle etkiledikleri uygulama kuramı ve modelleri çerçevesinde tartışılacaktır

SİBU 328 Milliyetçilik ve Etnisite
Dersin amacı, uluslararası sistemde milliyetçilik ve etnisite tartışmalarının küreselleşme perspektifinden irdelenmesidir. Milliyetçilik, ulus-devletin kuruluşu ve etnik milliyetçilik dersin konuları arasındadır.

SİBU 332 Modernite, Din ve Siyaset
Dersin amacı, modernite ve din ilişkisini tarihsel bir süreç içinde incelemektir. Bu amaçla, August Comte gibi Aydınlanma düşünürlerinden başlayarak, Durkheim, Weber ve Marx gibi 'kurumsallaşmış' düşünürlerin dine yaklaşımı siyaset bilimi perspektifinden bakarak incelenecek ve klasik yaklaşımların kurduğu modernleşme-sekülerleşme ilişkisi, son yıllarda bütün dünyada ortaya çıkan dinsel hareketler göz önüne alınarak tekrar gözden geçirilecektir.

SİBU 340 Siyaset Psikolojisi
Sosyal psikolojik kuramların üzerine kurulu olan bu derste, psikolojik süreçlerin politik davranış üzerine olan etkisi ve politik sistemlerin düşünce, duygu ve davranış gibi olgularda yarattığı değişiklikler tartışılacaktır. Tutum değişiklikleri, kamuoyu davranışı, grup davranışı süreçleri bu dersin alt başlıklarını oluşturur.

Sayfa Başına Git